top of page
 • Door inschrijving committeert de deelnemer zich aan het reglement.

 • De privacyverklaring maakt onderdeel uit van het reglement.

 • De naam en woonplaats van de deelnemers worden gepubliceerd op de pagina deelnemers op de website.

 • Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de deelnemers, de vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten voldoende in acht te worden genomen.

 • Op deze pagina worden onder deelnemers zowel de ingeschreven lopers als de ingeschreven fietsers verstaan.

 • Deelname aan de Beemster Erfgoed Marathon is geheel op eigen risico.

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht. Een loper loopt bij voorkeur over het fietspad, bij afwezigheid van het fietspad wordt gelopen aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan. Het volgen van een troitoir is gelet op de meerijdende fietser danwel het overige voetgangersverkeer niet aan te raden. Een fietser rijdt aan de rechterzijde van de rijbaan. Bij aanwezigheid van een fietspad moet hij dat fietspad volgen.

 • De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. De deelnemers, zowel lopers als fietsers moeten het deelnemersnummer duidelijk zichtbaar op de voorzijde dragen.

 • Alleen met startnummer heeft u toegang tot de proeflocaties.

 • De deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon.

 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan een marathon een extreem fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze marathon vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen voorbereiding.

 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door onder andere weersomstandigheden in mei in combinatie met de stops en de soms bochtige, heuvelachtige en onverharde paden).

 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan hesjes met een batch van de Beemster Erfgoed Marathon en/of groene t-shirts van de organisatie Beemstermasters.

 • EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.

 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.

 • Inschrijfgeld voor de Beemster Erfgoed Marathon wordt geïnd via iDeal. Verhindering of afzegging met restitutie van het inschrijfgeld en extra bestellingen is mogelijk bij schriftelijke annulering tot 13 maart 2022. Bij terugbetaling wordt € 5,00 administratiekosten aan de deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen. Bij annuleringen na deze datum vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

 • Het parcours van de Beemster Erfgoed Marathon gaat onder andere over boerenerven, door forten, langs horecagelegenheden en over andere privéterreinen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, aanwonenden en/of gasten te respecteren.

 • Het is verboden om van de route af te wijken.

 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.

 • Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 • De kleedruimtes bevinden zich op een openbaar terrein. Gaarne enige discretie bij omkleden in verband met de overige bezoekers.

 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de marathon uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.

 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald.

 • Het is verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement, tenzij men officieel als duo deelnemer is ingeschreven.

 • Het is niet toegestaan om je als solo-loper aan te melden en vervolgens, zonder toestemming van de organisatie, met een andere solo-loper als duo (met fiets) deel te nemen.

 • Duo’s zijn verantwoordelijk om met een voor het parcours geschikte, goed onderhouden en goed functionerenannde sportfiets deel te nemen (bijvoorbeeld een mountainbike of ATB). Indien ondeugdelijk materiaal tot problemen tijdens het evenement op het parcours of bij de posten leidt of kan leiden, kan de organisatie besluiten de betrokken deelnemers van (verdere) deelname uit te sluiten.

 • Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard.

 • Er is een tijdslimiet voor het finishen van de hele marathon 6 uur na het startschot. Dat betekent in de praktijk dat als door een derde groep om 10.00 uur wordt gestart, het parcours om 16.00 uur wordt gesloten. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot Fort benoorden Purmerend, maar dan op geheel eigen risico. Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers en of andere weggebruikers (bijvoorbeeld. in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om de wedstrijd te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.

 • De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.

 • De Organisatie kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden.  In dit geval zal restitutie van inschrijfgelden, minus € 2,50 per deelnemer plaatsvinden. De deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde T-shirts; deze zullen per post worden toegezonden.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 • In noodgevallen kunt u contact opnemen met de organisatie tijdens het evenement kunt u contact met de organisatie opnemen: 06-27016231.

 

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. 

 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren. 

 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. 

Reglement

20220508-DSC_1716
IMG_4220
Deutzenhofje IMG_1060
20220508-DSC_2216
20220508-DSC_1987
Deutzenhofje IMG_0141
Volgerweg IMG_1221
IMG_3763

Samen Sportief Smullen!

bottom of page