De Beemster8loop is een hardloop- en wandeluitdaging in de Beemster. De loop wordt gehouden op zaterdag 14 december 2019 en vindt plaats in de avond! De af te leggen afstand voor de wandelaars en hardlopers is, hoe kan het ook anders 8 kilometer. De organisatie ligt in handen van de stichting Beemstermasters, organisator van de Beemster Erfgoed Marathon. 

 

Het belooft een unieke ervaring voor hardlopers te worden. Samen met 888 deelnemers loop je in de avond in je eigen lichtgevende creatie vanaf Brasa Beemster. Het parcours gaat om en door de Middenbeemster. Onderweg geeft muziek en verlichting je een extra boost om de 8 km te voltooien. Zoals je van de organisatie van de Beemster Erfgoed Marathon gewend bent kun je bij de finish proosten op de overwinning en genieten van muziek en hapjes!

Beemster8loop 14 december 2019

Start: 20.00 uur Bij Brasa Beemster,

Rijperweg 83 in Middenbeemster.

De voorinschrijving is gesloten. Wil je toch nog mee doen? Dat kan, je kunt je dan aanmelden in de tent achter Brasa. Kosten per deelnemer €20,- inclusief 1 consumptie bij de finish.

Route van de Beemster8loop in  2019

route 8loop_2019.png
    Reglement Beemster8loop

 

 • Door inschrijving committeert de deelnemer zich aan het reglement Beemster8loop.

 • De privacyverklaring maakt onderdeel uit van het reglement Beemster8loop.

 • Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de deelnemers, de vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten voldoende in acht te worden genomen.

 • Op deze pagina worden onder deelnemers de ingeschreven lopers verstaan.

 • Deelname aan de Beemster8loop is geheel op eigen risico.

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

 • De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.

 • De deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de loop.

 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan een hardlooptocht fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze hardlooptocht vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen voorbereiding.

 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze avondloop bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door onder andere weersomstandigheden in november in combinatie met het lopen in het donker).

 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan hesjes met een batch van de Beemster Erfgoed Marathon en/of T-shirts van de organisatie Beemstermasters.

 • EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.

 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.

 • Het parcours van de avondloop gaat hoofdzakelijk door woonwijken. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, aanwonenden en/of gasten te respecteren.

 • Het is verboden om van de route af te wijken.

 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.

 • Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 • De kleedruimtes bevinden zich op een openbaar terrein. Gaarne enige discretie bij omkleden in verband met de overige bezoekers.

 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de avondloop uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.

 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald.

 • Het is verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement.

 • Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard.

 • Er is een tijdslimiet voor het finishen. Iedereen wordt geacht voor 22:00 uur weer binnen te zijn. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot Brasa Middenbeemster, maar dan op geheel eigen risico. Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers en of andere weggebruikers (bijvoorbeeld. in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om de wedstrijd te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.

 • De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.

 • Inschrijfgeld voor de avondloop wordt geïnd via iDeal. Verhindering of afzegging met restitutie van het inschrijfbedrag is mogelijk bij schriftelijke annulering tot 1 november 2019. 

 • Bij terugbetaling wordt € 5,00 administratiekosten aan de deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen.

 • Bij annuleringen na deze datum vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

 • De Organisatie kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan de deelnemer plaatsvinden. 

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 • De door deelnemers verstrekte voor- en achternamen, adresgegevens, geboortedatum en e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt bij het doel voor verzending van de startnummers en het versturen van informatie en nieuwsbrieven aangaande de Beemster8loop en Beemster Erfgoed Marathon. Geboortedata verzamelen wij om de minimale leeftijd voor deelname van 16 jaar vast te stellen. De gegevens worden tot maximaal 2 jaar na het evenement bewaard. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit kenbaar te maken bij de organisatie. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Aansprakelijkheid
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Beemster Erfgoed Marathon

Beemster Erfgoed Marathon

Samen hardlopend en fietsend

Samen hardlopend en fietsend

...over de dijk...

dwars door de koeienstal

dwars door de koeienstal

Knuffels voor iedereen!

Knuffels voor iedereen!

Samen Sportief Smullen!